Protein Targets - Enterovirus (EV)


ProteinProtein nameOrganismSymbolGeneUniProtChEMBLCompounds
Genome polyprotein Human enterovirus 71; EV71; EV-712A_HE712AA9XG43
Genome polyprotein Human enterovirus 71; strain 7423/MS/87; EV71; EV-712A_HE71M2AQ66479
Genome polyprotein Human enterovirus 71; EV71; EV-712C_HE712CB9VUU3
Genome polyprotein Enterovirus F3A_9ENTO3AQ2LKY9
Genome polyprotein Human enterovirus 71; strain 7423/MS/87; EV71; EV-713A_HE71M3AQ66479
Genome polyprotein Human enterovirus D68; EV68; EV-683A_HED683AA0A2K9Y515
Genome polyprotein Human enterovirus 71; EV71; EV-713C_HE713CB8YLV9
Genome polyprotein Human enterovirus D68; EV68; EV-683C_HED683CA1E4A3
Genome polyprotein Human enterovirus 71; EV71; EV-713D_HE713DI3UIB4
Genome polyprotein Human enterovirus D68; EV68; EV-683D_HED683DF1T146
Genome polyprotein Enterovirus FCAPSD_9ENTOCAPSDQ2LKZ0
Capsid protein VP0 Human enterovirus D68; EV68; EV-68CAPSD_HED68VP1Q9YLJ3